{% if(ViewMode == "livesite"){ %} {% }

Gevaarlijke agentia: etikettering en veiligheidsinfo

Handige links
De REACH-verordening bepaalt de criteria voor het op de markt brengen van gevaarlijke agentia door middel van de registratie, beoordeling en autorisatie van deze agentia door de bevoegde instanties. Een belangrijk onderdeel hiervan is de CLP-verordening met betrekking tot de indeling, etikettering en verpakking van deze gevaarlijke agentia. Met deze verordening is een nieuw systeem (GHS: Globally Harmonized System) ingevoerd voor de indeling en de aanduiding van de risico's.

Deze eenvoudige, beknopte toolboxfiche kan dienen als ondersteuning bij een toolboxmeeting. De toolboxfiche geeft informatie over de etikettering, de GHS symbolen, het veiligheidsinformatieblad en de preventiemaatregelen.

Snelle links