• ConstruBadge
  • Voordelen en ondersteuning
  • Voordelen arbeider
  • Opleiding
  • Welzijn
  • Publicaties
  • FAQ
  • Corona

Onder welke voorwaarden mogen werknemers, die niet als grensarbeider kunnen worden beschouwd, de grens over om te werken in het buitenland?

Ook werknemers die geen "grensarbeider" zijn kunnen de grens over om werkzaamheden in het buitenland uit te voeren. Reizen vanwege professionele redenen zijn toegelaten.

De ruime coronadefinitie van het begrip grensarbeider is daarbij als volgt: een werknemer die arbeid in loondienst verricht in een EU-lidstaat maar in een andere lidstaat zijn woonplaats heeft, waarnaar hij in de regel dagelijks of minstens 1x/week terugkeert

Voor de buitenlandse verplaatsingen van deze "niet-grensarbeiders" dient wel onderscheid gemaakt te worden tussen reizen vanuit of naar een rode zone van meer dan 48 uur en kortere verplaatsingen.

Bij kortere professionele verplaatsingen over de grens (minder dan 48 uur) zal wie zich vanuit en naar België verplaatst, vanaf 19 april 2021 niet langer moeten beschikken over een “verklaring op eer“. 

Het systeem van professionele reizen van minstens 48 uur is operationeel sinds 4 januari 2021. Wat bij terugkeer in België moet gebeuren is gebaseerd op drie elementen:

1)    Het Business Travel Abroad (BTA)-formulier dat door de Belgische werkgever, de Belgische opdrachtgever of een internationale organisatie gevestigd op Belgisch grondgebied online moet ingevuld worden VÓÓR HET VERTREK van de betrokken medewerker.
2)    Het ingevulde BTA-formulier genereert een certificaatnummer dat in het aangepaste Passenger Locator Form (PLF) moet ingegeven worden om de rubriek professionele reizen te activeren. Zonder dit nummer kan een reis niet als professioneel beschouwd worden.
3)    Het Passenger Locator Form (PLF) wordt door de reiziger ingevuld bij terugkeer naar België. In het PLF is een vragenlijst voor zelfevaluatie voorzien die de overheid moet toelaten om een risicoanalyse te maken. Op basis daarvan wordt beslist tot het al of niet opleggen van de quarantaine.

Voor professionele reizen (van zowel inwoners als niet-inwoners) geldt een aangepaste score op basis waarvan al dan niet beslist wordt of de verplichte test en quarantaine gerespecteerd moet worden. Indien iemand om professionele redenen reist, maar niet beschikt over een geldig certificaatnummer volgens bovenstaande procedure, kan de rubriek professionele reis in het PLF niet geactiveerd worden en valt dit onder de regeling van niet-professionele reizen, met verplichte test en quarantaine.

Uiteraard dienen bij het uitvoeren van werkzaamheden de voorwaarden in het betrokken land te worden gerespecteerd.  Meer informatie over de regels in het buitenland vindt u op de website van Buitenlandse Zaken bij de reisadviezen. U kan zoeken op land.

Nota bene: het BTA-formulier kan niet gebruikt worden voor reizen naar ons land van niet-inwoners van België met als doel een tijdelijke of permanente tewerkstelling in ons land (zelfs niet in essentiële sectoren of kritische functies), maar wel voor beperkte zakelijke contacten gelinkt aan een concreet project of aan een dossier, met een maximale duurtijd van 5 dagen.