• ConstruBadge
 • Voordelen en ondersteuning
 • Voordelen arbeider
 • Opleiding
 • Welzijn
 • Publicaties
 • Koopkrachtpremie
 • FAQ


PRIVACY

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR): Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - versie van 21/04/2023 
De website Constructiv.be  heeft als doel u informatie te verstrekken over de sectorale voordelen voor de arbeiders en de werkgevers van de bouwsector (paritair comité nr. 124).

Om de website beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren, kunnen automatisch ‘cookies' op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Als u instemt met het gebruik van deze cookies, kunnen deze verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site. In de helpfunctie van uw internetbrowser kunt u lezen hoe u ze kunt weigeren of verwijderen.

1. Bescherming van de persoonsgegevens 
Constructiv.be is een website beheerd door Constructiv (fonds voor bestaanszekerheid) dat tot doel heeft, de toekenning van sectorale voordelen, de instroom alsook het welzijn op het werk in de bouwsector.

Om zijn wettelijke opdrachten uit te voeren, werd Constructiv gemachtigd door beraadslagingen van het  Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid om persoonsgegevens te verwerken komende van de diverse bestanden van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Constructiv verbindt er zich toe elke reglementering betreffende de persoonlijke levenssfeer te respecteren.

2. Waarvoor zijn de persoonsgegevens bestemd?
Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de wettelijke opdrachten van Constructiv zoals gedefinieerd in zijn statuten.

3. Wat is de wettelijke basis?
De wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens is:
 • * de wet van 7 januari 1958 betreffende  de fondsen voor bestaanszekerheid;
 • * de beslissing van 29 september 1960 van het  paritair comité van de bouwsector tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid “Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf”;
 • * de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid;
 • * het koninklijk besluit van 23 oktober 1991 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen wat de fondsen voor bestaanszekerheid betreft;
 • * de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van 30 juni 2016 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf - fbz fse Constructiv in het kader van de integratie van de sectorfondsen;
 • * de bijzondere CAO’s die de aard van de voordelen, de modaliteiten van toekenning en uitkering en de personen die ze kunnen genieten, bepalen.

Deze teksten zijn beschikbaar op de volgende websites:
4. Welke persoonsgegevens verwerken we?
 • * uw persoonlijke gegevens uit het Rijks- en bisregister (naam, adres, …);
 • * uw contactgegevens;
 • * de bijzondere gebeurtenissen in uw aansluiting (zoals indiensttreding, uittreding, uitbetalingen);
 • * uw loopbaangegevens (legitimatiekaarten en DmfA-aangifte).

5. Wat zijn onze voornaamste informatiebronnen?
 • * Uw persoonsgegevens:
  • - Rijksregister
  • - Officiële instanties via het netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.
 • * Uw contactgegevens:
  •  - Uzelf (via de formulieren van Constructiv)
 • * Uw loopbaangegevens
  •  - Officiële instanties via het netwerk Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.
  •  * Uw betalingsgegevens:
   •  - Uzelf (via de formulieren van Constructiv)

6. Hoelang worden uw gegevens bewaard?
Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen gedurende uw volledige beroepsloopbaan met het oog op het vaststellen van  uw rechten op de voordelen van bestaanszekerheid.

7.    Aan wie mogen wij uw persoonsgegevens communiceren?
 • * de openbare instellingen (FOD Financiën, RSZ, …) in het kader van hun wettelijke opdrachten;
 • * de derden waaraan u de toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken (bijv. uw vakbond);
 • * de derden die beschikken over een uitdrukkelijke machtiging daartoe vanwege de privacycommissie (gerechtsdeurwaarders, gerechtelijke actoren, …).
 • Verder worden de gegevens gebruikt voor rapportering en beleidsondersteunend onderzoek. In dat geval gaat het altijd om globale, anonieme statistieken en nooit om herkenbare persoonlijke gegevens.

8. Welke rechten hebt u?
 • Bij de uitvoering van de hem opgelegde taken en opdrachten, leeft Constructiv de wetgeving na. Binnen de grenzen van deze wetgeving hebt u het recht:
 • * toegang te krijgen tot uw gegevens;
 • * te vragen uw gegevens te wissen of te verbeteren;
 • * te vragen de verwerking van uw gegevens te beperken;
 • * bezwaar te maken tegen de verwerking en de overdracht van uw gegevens.
 • Daartoe neemt u contact op met de functionarissen voor  gegevensbescherming (zie punt 11).

9. Kunt u uw toestemming intrekken?
Wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming (gegevens buiten het netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid),  kan u deze toestemming te allen tijde intrekken.

10. Hoe kunt u een klacht indienen?
Indien u vermoedt dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de toepasselijke wetgeving gebeurt, is het aangeraden zo snel mogelijk contact te nemen met onze functionarissen voor gegevensbescherming (zie punt 11).
 
Het zal vervolgens steeds mogelijk zijn om een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL).

11. Contactgegevens
Stuur een e-mail!